LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uCIT) obowiązującą od 1.01.2021 r. nakładającą obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatników, o których mowa w art. 27b ust.2 pkt.1 i 2 (uCIT) poniżej przedstawiamy dokument spełniający wymogi art. 27c uCIT. „CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się na liście dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2020-indyidualne-dane-podatnikow-CIT pod pozycją nr 2453.

„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działalność od
1998 roku. Główny profil działalności Spółki: PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI. Celem naszej działalności jest realizacja założeń, wytycznych wyznaczonych przez udziałowców przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności w relacjach z interesariuszami Spółki. W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym
Spółka dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Jednym z naszych priorytetów jest przejrzystość w realizacji zobowiązań podatkowych. Dokładamy wszelkich starań
w wypełnianiu obowiązków z zakresu sprawozdawczości podatkowej, zwracając szczególną uwagę na terminowość
w realizacji zobowiązań podatkowych. Nasze działania nie są nastawione na optymalizację podatkową.
Uważamy, że wywiązywanie się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków podatkowych jest obowiązkiem
i naczelną zasadą każdego przedsiębiorcy. Świadomi jesteśmy, że nasze podatki są przeznaczane na cele
społeczne, na realizację założeń budżetów centralnego i samorządowego. Cieszymy się, że możemy być częścią
społeczności, która przyczynia się m.in. do polepszenia infrastruktury, warunków edukacji, poprawy warunków
służby zdrowia, rozwoju kultury, nauki i wielu innych potrzebnych, ale i innowacyjnych projektów.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej, którą udostępniamy Państwu zawiera wszelkie wymagane
przepisami prawa podatkowego elementy. Dodatkowo podzieliliśmy się w dokumencie informacjami, które nie są
obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków
podatkowych.

JAROSŁAW GRUBALSKI
PRZEZES ZARZĄDU

 

NASZE CELE

Spółka „CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w działalności
gospodarczej stosuje zasadę:

 • gospodarności,
 • przedsiębiorczości, rentowności,
 • rachunku ekonomicznego,
 • transparentności rozliczeń podatkowych.

Misja strategiczna „CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest oparta na narzędziach usprawniających komunikację z interesariuszami przedsiębiorstwa oraz organami podatkowymi. Cele wyznaczane przez „CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są nakierowane na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Spółki oraz rozwój uczciwych relacji z kontrahentami Spółki.

Nasze cele opierają się na dwóch filarach:

 1. operacyjna działalność
  (w okresie do 12 miesięcy)
 2. strategiczna realizacja założeń właścicieli
  (perspektywa 5 i 10 letnia)

 

ZASADY PODATKOWE

 

„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w działalności stosuje zasady
podatkowe będące filarem transparentności podatkowej:

1. Przestrzegamy wszystkich przepisów (regulacji) prawa podatkowego i pochodnych regulacji jak również zasad ujętych w dokumentach publikowanych przez OECD.

2. Istotne (kluczowe) decyzje biznesowe podejmowane przez Spółkę uwzględniają potencjalne obciążenia
podatkowe.

3. Nie korzystamy ze struktur rajów podatkowych w celach optymalizacyjnych jak i innych państw niechętnych współpracy podatkowej stosownie do Unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

4. Przestrzegamy przepisów podatkowych w każdej jurysdykcji podatkowej, w której Spółka i podmioty powiązane prowadzą działalność gospodarczą.

5. Utrzymujemy transparentne i uczciwe relacje z organami podatkowymi.

PROCESY I PROCEDURY

 

Procesy i procedury z zakresu prawa podatkowego są nieodłącznym elementem strategii podatkowej.
„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o wdrożonych
zasadach (procesach i procedurach) w 4 obszarach:

 

1. Planowanie podatkowe

 • Spółka dąży do pełnego przestrzegania wszystkich zobowiązań ustawowych, standardów uznawanych na całym
  świecie oraz pełnego ujawniania informacji organom Krajowej Administracji Skarbowej. Zarządzanie sprawami
  podatkowymi spółki odbywa się w sposób uwzględniający reputację korporacyjną Grupy, zgodnie z ogólnymi
  wysokimi standardami zarządzania, podstawowymi zachowaniami etycznymi i wartościami wyznawanymi przez
  Spółkę.
 • Strategia podatkowa jest jednym z czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu istotnych inwestycji i
  decyzji biznesowych.
 • W naszej działalności bierzemy pod uwagę przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne dotyczące cen
  transferowych.
 • Zgodnie z Wytycznymi OECD, wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są przeprowadzane na
  zasadach rynkowych.
 • Prowadząc działalność gospodarczą i wykonując swoje operacje biznesowe i działalność handlową, uwzględniamy, między innymi, wymogi podatkowe obowiązujące w poszczególnych jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność, mając na względzie generowanie trwałej wartości dla Spółki i akcjonariuszy.

2. Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 • Prowadzimy nasze sprawy podatkowe na podstawie zasad, które generują trwałą wartość, wypełniając
  jednocześnie obowiązujące prawne i regulacyjne wymogi podatkowe.
 • Zgodnie z naszymi zasadami, stosujemy system kontroli i zarządzania w celu zapewnienia, że we wszystkich
  istotnych aspektach przestrzegamy obowiązujących przepisów podatkowych, składamy poprawne zeznania
  podatkowe i płacimy należne kwoty podatków.
 • Zarządzamy sprawami podatkowymi w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie dostosowanie skutków
  podatkowych operacji gospodarczych i z należytym uwzględnieniem potencjalnej perspektywy właściwych
  organów podatkowych.
 • W oparciu o ten model posiadamy przejrzyste ramy określające role i obowiązki w poszczególnych podatkach,
  tak aby prawidłowo wypełniać wszystkie nasze zobowiązania podatkowe.

3. Relacje z organami podatkowymi

 • Niniejszy dokument określa strategiczne cele podatkowe Spółki. Za realizację strategii podatkowej odpowiada
  dyrektor finansowy.
 • Prowadzimy skuteczne zarządzanie podatkami, rozumiejąc istniejące ryzyko podatkowe. Personel wyższego
  szczebla o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu zaangażowany jest w naszej Spółce w
  podejmowanie kluczowych decyzji podatkowych.
 • Wszelkie transakcje są realizowane w celu wspierania strategii biznesowej, a wszystkie decyzje mają solidne
  uzasadnienie handlowe, są zgodne z prawem i przepisami podatkowymi oraz są rozważane w świetle wpływu,
  jaki takie planowanie może mieć na reputację firmy.

4. Realizacje zobowiązań podatkowych

 • Spółka zobowiązuje się do należytego uwzględnienia w swoim podejściu do planowania podatkowego takich
  czynników jak dostosowanie biznesowe, wsparcie/doradztwo techniczne oraz implikacje dla reputacji i nie
  stosuje wymyślnych rozwiązań w zakresie planowania podatkowego.
 • Wszystkie transakcje mają istotną treść handlową, a wszelkie związane z nimi ustalenia dotyczące planowania
  podatkowego są zgodne z naszą strategią podatkową i apetytem na niskie ryzyko podatkowe.
 • W zarządzaniu naszymi sprawami podatkowymi stosujemy zasady określone w niniejszym dokumencie.
  Niniejsze zasady podatkowe zostały zatwierdzone przez Zarząd.

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS

„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmowała w
2020 r. dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej stosownie do art. 27c ust. 2
pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

OBOWIĄZKI PODATKOWE

„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozpoznaje obowiązki
podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulacjami wynikającymi z aktów normatywnych.
Poniżej zostały wyspecyfikowane obszary obowiązków podatkowych, które dotyczą Spółki:
CIT Podatek dochodowy od osób prawnych
PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych
VAT Podatek od towarów i usług
PR Podatek rolny
PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych
PN Podatek od nieruchomości
PL Podatek leśny
PST Podatek od środków transportowych

 

SCHEMATY PODATKOWE (MDR)

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2183) do ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. regulacje
nakładające obowiązek raportowania czynności, zdarzeń uznanych za schematy podatkowe (ang. Mandatory
Disclosure Rules – dalej: MDR). Regulacje art. 86a-86o stanowią częściową transpozycję Dyrektywy Rady (UE)
2018/822 (Dz.U. UE L 139/1) z dnia 25 maja 2018 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej
automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w określeniu do podlegających zgłoszeniu
uzgodnień transgranicznych. Celem przepisów MDR jest m.in. poprawa jakości systemu podatkowego.
„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działając transparentnie
analizuje na bieżąco wszelkie zdarzenia, zachowania mogące nosić znamiona schematów podatkowych.
„CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie rozpoznała czynności,
zdarzeń mogących nosić znamiona schematów podatkowych i tym samym nie przekazywała Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Jednym z kluczowych elementów tzw. sprawozdawczości podatkowej jest raportowanie transakcji i zdarzeń
w ramach przepisów o cenach transferowych. „CONSTRACT EXPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wypełniając obowiązki wynikające z rozdziału 1a Ceny transferowe (Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 8b z późn. zm))
ustala ceny transakcji z podmiotami powiązanymi stosownie do art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka nie przeprowadzała w roku podatkowym 2020 transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekracza 5% sumy bilansowej aktywów stosownie do art. 27c ust .2 pkt. 3a ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.